Provozovatel či Poskytovatel:

 • CE.ENERGY Czech, s.r.o.
 • Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
 • IČ: 026 29 828
 • DIČ: CZ02629828
 • zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 221802
 • email: info@ce.energy

Provozovatel je Poskytovatelem služby portálu CE.ENERGY, která vám umožňuje využívat určité internetové služby, jež zahrnují i ukládání vašeho osobního obsahu a zpřístupnění tohoto obsahu na vašich kompatibilních zařízeních a počítačích, a určité další služby založené na poloze, a to výhradně za podmínek uvedených v tomto ujednání. Od okamžiku, kdy portál CE.ENERGY aktivujete, bude váš obsah automaticky zasílán Provozovateli a ukládán tak, abyste k němu později mohli přistupovat nebo si jej nechat bezdrátově zasílat do svých dalších zařízení a počítačů podporujících portál CE.ENERGY.

Vaše používání služby portálu CE.ENERGY se řídí níže uvedenou smlouvou, jež je uzavřena mezi vámi a společností CE.ENERGY Czech, s.r.o.

Pokud s podmínkami této smlouvy souhlasíte, zaškrtněte, prosím, možnost „SOUHLASÍM“.

Elektronické uzavírání smluv, jejich předmět a účel

Vaše používání služby portálu CE.ENERGY (dale jen “Služby”) zahrnuje možnost uzavírat smlouvy a/nebo provádět transakce elektronicky. Tímto potvrzujete, že vaše elektronická podání zakládají váš souhlas a úmysl být vázáni takovými smlouvami a transakcemi a zaplatit za ně. Váš souhlas a úmysl být vázáni elektronickými podáními se vztahují na všechny záznamy týkající se veškerých transakcí, které na těchto stránkách uzavřete, včetně oznámení o zrušení, předpisů, smluv a aplikací. Pro přístup k elektronickým záznamům a jejich uchovávání může být nutné určité hardwarové a softwarové vybavení, za které nesete výhradní odpovědnost vy.

Předmětem smlouvy o používání služby portálu CE.ENERGY je závazek Poskytovatele poskytovat vám, jako uživateli na základě vašich objednávek (požadavku) na vámi specifikovaných místech do užívání zařízení na výrobu elektrické energie o sjednaném elektrickém výkonu, které bude schopno vyrábět elektrickou energii v poptaném rozsahu 1-2000kW, jakož i další doplňkové služby (instalace, zprovoznění, obsluha zařízení). Závazek poskytovatele poskytovat uživateli do užívání zařízení na výrobu elektrické energie je limitován objednaným množství výjezdů a počtem provozních hodin zařízení (tzv. motohodin). Rozhodující přitom je ta skutečnost, ke které dojde dříve, tedy zda k vyčerpání objednaných výjezdů či k vyčerpání počtu motohodin. Vaší povinností je, za vám objednané služby platit řádně a včas sjednanou úplatu.

Na základě uzavřené smlouvy pro vás Poskytovatel rezervuje zařízení na výrobu elektrické energie nebo zařízení pro výrobu KVET, včetně obsluhy a dalších prostředků umožňujících jeho faktické užívání.

Na základě uzavřené smlouvy/objednávky vám Poskytovatel fakticky poskytne konkrétní zařízení na výrobu elektrické energie/KVET do užívání za účelem obnovení napájení ve vámi definovaných lokalitách v požadovaném termínu a čase.

Účelem smlouvy je zajistit obnovení napájení v dohodnutých časech ve vámi definovaných lokalitách a výroba elektrické energie/KVET v objednaném rozsahu (rozsah: 1-2000kW).

Váš účet

Abyste mohli službu portálu CE.ENERGY využívat, musíte ověřit svůj účet zadáním svého přihlašovacího jména a hesla. Zavazujete se, že při zakládání účtu služby portálu CE.ENERGY i při jejím používání budete uvádět přesné a úplné údaje (dále jen „registrační údaje služby“), a dále se zavazujete své registrační údaje služby aktualizovat tak, aby zůstávaly přesné a úplné. V případě neposkytnutí přesných, aktuálních a úplných registračních údajů služby může být váš účet pozastaven nebo zrušen. Souhlasíte s tím, že Provozovatel může registrační údaje služby, které jí poskytnete, uchovávat a používat za účelem údržby vašeho účtu a účtování poplatků.

Jako registrovaný uživatel Služby si vytváříte účet (dále jen „Účet“). Údaje o svém Účtu nikomu nesdělujte. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a bezpečnosti vašeho Účtu a za veškeré aktivity, které na vašem Účtu nebo jeho prostřednictvím probíhají, a souhlasíte s tím, že budete Provozovatele okamžitě informovat o jakémkoliv porušení bezpečnosti v souvislosti s vaším Účtem. Provozovatel Služby nebude odpovídat za jakékoliv ztráty vzniklé v důsledku neoprávněného užití vašeho Účtu.

Souhlasíte s tím, že při registraci a používání Služby poskytnete přesné a úplné údaje (dále jen „Registrační údaje“), a zavazujete se aktualizovat své Registrační údaje tak, aby byly přesné a úplné. Souhlasíte s tím, že Provozovatel může uchovávat a používat Registrační údaje, které mu poskytnete, za účelem vedení vašeho Účtu a vyúčtování poplatků.

Pro používání služby portálu CE.ENERGY může být nezbytné kompatibilní zařízení, přístup k internetu a určitý software (který může být zpoplatněn). Dále může používání služby portálu CE.ENERGY záviset na pravidelné aktualizaci a pravidelných vstupech do systému a může být ovlivněno kvalitou a výkonností všech uvedených faktorů. Souhlasíte s tím, že za splnění těchto požadavků odpovídáte vy.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel je oprávněn automaticky shromažďovat informace, z nichž bude možné zjistit, jaké varianty Služby budou pro uživatele nejvhodnější. Provozovatel bude tyto informace využívat k tomu, aby vám mohl poskytovat doporučení přizpůsobená vašim potřebám, např. ohledně jiných produktů a služeb.

S informacemi o vaší osobě bude vždy nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud nechcete, abychom tímto způsobem informace o vás shromažďovali a využívali, neměli byste Službu aktivovat.

Rozhodnutím používat Službu souhlasíte s využíváním vašich informaci tak, jak je to popsáno výše.

Obsah a jeho dostupnost obsahu

Pojem „obsah“ označuje jakékoli informace, které lze prostřednictvím služby portálu CE.ENERGY vytvořit nebo se s nimi při jejím používání setkat, například datové soubory, charakteristiky zařízení, psaný text, software, grafiku, fotografie, obrázky, zvuky, videozáznamy, zprávy a veškeré další podobné materiály. Jste srozuměni s tím, že výhradní odpovědnost za veškerý obsah v rámci služby portálu CE.ENERGY, ať už zveřejněný nebo soukromě přenášený, nese osoba, od které takový obsah pochází. Provozovatel obsah nekontroluje a neručí za jeho přesnost, integritu ani kvalitu. Jste srozuměni a souhlasíte s tím, že službu portálu CE.ENERGY a veškerý obsah užíváte výhradně na vlastní riziko.

Berete na vědomí, že odpovídáte za veškeré užívání služby portálu CE.ENERGY prostřednictvím vašeho účtu a že se toto ujednání vztahuje na jakékoli užívání vašeho účtu. Zavazujete se dodržovat toto ujednání a hájit, zbavovat odpovědnosti a krýt Poskytovatele před veškerými nároky a požadavky vyplývajícími z užívání vašeho účtu, ať již bylo toto užívání vámi výslovně schváleno či nikoli.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit možnosti obsahu (včetně dostupnosti jednotlivých funkcí) i bez předchozího upozornění.

Plánovaný výjezd

Faktické poskytnutí konkrétního zařízení na výrobu elektrické energie/KVET do užívání v čase do 120hodin/5dnů od podání požadavku na plánovaný výjezd. V případě, že požadavek bude pod stanovenou hodnotou jedná se o pohotovostní výjezd a je nutno volat na pohotovostní linku 603 804 917. Poskytovatel vám garantuje objednané množství dle zakoupených i.TARIFů. Podmínky pro plániovaný výjezd však nejsou splněny, pokud neplníte řádně povinnost k součinnosti, tedy např. pravidelně nevstupujete do internetového portálu CE.ENERGY , abyste měli s dodatečným předstihem vědomost o plánovaných odstávkách.

Oznámení

Provozovatel vám může předávat oznámení související se službou portálu CE.ENERGY, včetně oznámení o změnách tohoto ujednání, e-mailem na vaši e-mailovou adresu na portálu CE.ENERGY (nebo na jinou e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu, je-li poskytnuta), běžnou poštou nebo zveřejněním na našich webových stránkách nebo v rámci služby portálu CE.ENERGY. Stejné právo máte i vy.

Úplata, platební podmínky, sankce za prodlení

Výše úplaty je vždy dána službou (tarifem), kterou si objednáte. V případě vyčerpání tarifu bude účtována provozní hodina zařízení dle ceníku provozovatele. Není možné však nakupovat samostanou provozní hodinu poikud nebudete mít aktivní tarif.

Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc.

Pro případ prodlení s úhradou vyúčtování jen sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1% dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Pro případ prodlení s úhradou vyúčtování je Provozovatel oprávněn přerušit umožnění užívání zařízení na výrobu elektrické energie/KVET, negarantuje plnění svých závazků a je rovněž tak oprávněn odebrat Vám zařízení z dispozice po dobu trvání prodlení. V takovém případě jste povinni, odebrání zařízení umožnit.

Platba

Vyberete si tarif
Zvolte způsob platby:
- při hodnotě nad 25000 Kč nelze využít platbu platebních karet
Odešlete objednávku
Budete přesměrováni na platební bránu. Platby probíhající prostřednictvím platebního systému GoPay

Platba online:

Vybere si na GoPay svou banku a pomocí rozhraní budete přesměrován na stránky banky, kde se přihlásí pod svým účtem, zaplatíte a budete zpět přesměrován na GoPay, pak na portálu CE.ENERGY. Veškeré potřebné platební údaje tedy zadáváte až na stránkách banky.

Platba kartou:

Platba se provádí skrze rozhraní a zabezpečení GoPay.

Centrum nápovědy GoPay a odpovědi na nejčastější dotazy naleznete na:

http://help.gopay.com/cs/?_ga=1.169523745.1611665794.1422958795

Vaše povinnosti

 • zajistit a udržovat technickou připravenost, to jest předat Provozovateli místo pro instalaci zařízení na výrobu elektrické energie (přípojné místo) připravené tak, aby Provozovateli bylo umožněno plynulé a řádné plnění jeho smluvních závazků,
 • na přípojném místě udržovat parametry prostředí, které musí odpovídat technické dokumentaci Předmětu pronájmu, se kterou byl před podpisem této smlouvy seznámen,
 • zajistit, aby majitel/provozovatel příslušného elektrického vedení, nebo jím pověřená kvalifikovaná osoba přijala opatření proti možnosti vzniku paralelního chodu stávající sítě,
 • zajistit, aby majitel/provozovatel příslušného elektrického vedení, nebo jím pověřená kvalifikovaná osoba přijala opatření proti možnosti vzniku paralelního chodu stávající sítě,
 • pravidelně vstupovat do systému plánovaných odstávek a sledovat plán odstávek na budoucí období (portál planovaneodstavky.cz).

Duševní vlastnictví

Souhlasíte s tím, že Služba, uživatelské rozhraní, redakční obsah a texty a software používaný k realizaci Služby, obsahují majetkové informace a materiál, který je vlastnictvím Provozovatele a/nebo poskytovatelů licencí a je chráněn příslušným zákonem na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, zejména zákonem o právu autorském. Souhlasíte s tím, že nebudete takové majetkové informace ani materiály jakýmkoliv způsobem používat, s výjimkou používání Služby v souladu s touto Smlouvou. Žádná část Služby nesmí být jakoukoliv formou nebo jakýmikoliv prostředky reprodukována, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno těmito podmínkami. Zavazujete se, že nebudete žádným způsobem upravovat, zapůjčovat, pronajímat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla ze Služby a že nebudete využívat Službu jakýmkoliv nepovoleným způsobem, zejména překračováním nebo zatěžováním kapacity sítě.

Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této Smlouvy si Provozovatel a poskytovatelé licencí vyhrazují právo změnit, pozastavit, odstranit nebo znemožnit přístup k jakýmkoliv funkcím Služby, obsahu nebo jiným materiálům nabízeným prostřednictvím Služby, a to kdykoliv a bez oznámení. Provozovatel může dále omezit používání nebo přístup k určitým funkcím či částem Služby, a to v jakémkoliv případě a bez oznámení či vzniku odpovědnosti.

Autorská práva ke Službě, včetně kompilací obsahu, zveřejněných materiálů, odkazů na jiné internetové zdroje a popisu těchto zdrojů, jsou vlastnictvím společnosti Provozovatele či poskytovatelů licencí. Použití jakékoliv části Služby s výjimkou jejího použití způsobem povoleným v těchto podmínkách je přísně zakázáno a porušuje práva k duševnímu vlastnictví jiných osob a může podléhat občanskoprávnímu nebo trestnímu postihu, včetně možné peněžité náhrady škody, za porušení autorských práv.

Značky, grafika a loga používaná v souvislosti se Službou jsou předmětem ochrany ze strany Provozovatele. Není vám k nim uděleno žádné právo ani licence.

Omezení odpovědnosti

Určité části obsahu a součásti a funkce služby portálu CE.ENERGY mohou zahrnovat materiály pocházející od třetích stran a odkazy na jiné webové stránky, informační zdroje nebo obsah. Vzhledem k tomu, že Poskytovatel nemusí mít nad takovými stránkami a materiály třetích stran žádnou kontrolu, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel nenese odpovědnost za dostupnost takových stránek a informačních zdrojů, že žádné takové stránky a zdroje nedoporučuje ani neručí za jejich přesnost a že nebude žádným způsobem hmotně ani jinak odpovědná za žádný obsah, které se na takových stránkách nebo v takových zdrojích nacházejí nebo jsou z nich dostupné. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel neponese hmotnou ani jinou odpovědnost za žádné škody, které vám objektivně nebo podle vašeho tvrzení vzniknou, ať už přímo nebo nepřímo, v důsledku vašeho užívání nebo spoléhání se na jakýkoli takový obsah, reklamu, produkty či materiály, které se na takových webových stránkách nebo v takových zdrojích nacházejí nebo jsou z nich dostupné.

K veškerým materiálům staženým či jinak získaným v rámci užívání Služby přistupujete dle vlastního užívání a na vlastní riziko a ponesete výhradní odpovědnost za jakékoliv škody na vašem zařízení či počítači nebo za ztrátu dat v důsledku stažení takových materiálů.

V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoliv vznesený nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výší částky, kterou jste za použití služeb zaplatili.

Vyloučení nástupnického práva

Souhlasíte s tím, že váš účet je nepřevoditelný. Veškerá práva k obsahu na vašem účtu jsou vázána pouze a jen na vás.

Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tuto Smlouvu změnit a uložit nové či dodatečné podmínky týkající se vašeho používání Služby. Tyto úpravy a dodatečné podmínky vám budou oznámeny, a pokud je přijmete, nabudou účinnosti okamžitě a budou začleněny do této Smlouvy. V případě, že se rozhodnete tyto změny nepřijmout, bude Provozovatel oprávněn tuto Smlouvu ukončit.

Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

Jestliže dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a dodatečnými podmínkami, budou v rozporných bodech platit dodatečné podmínky.

Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a Poskytovatelem. Neudělují práva žádným třetím stranám.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

Ukončení, převod do dalšího období

Pokud nedodržíte ustanovení této Smlouvy nebo pokud bude mít Provozovatel vážný důvod k podezření, že jste je nedodrželi, může na základě svého výhradního uvážení (i) ukončit tuto Smlouvu a/nebo váš Účet, přičemž budete i nadále povinni uhradit veškeré částky splatné podle vašeho Účtu do data ukončení včetně, a/nebo (ii) zajistit ukončení licence na software a/nebo (iii) znemožnit vám přístup ke Službě (nebo jakékoliv jejich části).

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit, pozastavit nebo ukončit poskytování Služby (nebo jakékoliv jejich části či obsahu) a nebude vůči vám ani vůči jakékoliv třetí straně odpovědná v případě, že toto své právo uplatní. Bude-li to možné, Provozovatel vás na jakoukoliv změnu, pozastavení nebo ukončení poskytování Služby předem upozorní.

Účastníci jsou oprávněni tuto smlouvu písemně vypovědět i bez udání důvodu ve výpověďní lhůtě, která činí 1 měsíc a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Poplatky, které jste zaplatili před ukončením, nelze refundovat, což se týká i veškerých předplacených poplatků za účtovací rok, během nějž dojde z vaší strany k ukončení. Zrušení vašeho účtu vás nezbavuje povinnosti uhradit veškeré splatné poplatky a sazby. Dojde-li z vaší strany k čerpání produktu a následně k výpovědi z Vaší strany musí dojít k závěrečnému vyúčtování, přičemž platí, že

 • přečerpané služby se hradí dle ceníku Poskytovatele dle skutečné spotřeby
 • nevyčerpané služby se nerefundují zpět

Nedojde – li z Vaší strany k vyčerpání produktu v období 12 měsíců od uzavření smlouvy, jsou Vám nevyčerpané služby převáděny do dalšího dvanáctiměsíčního cyklu jako plusové hodnoty.

Jste oprávněni písemně odstoupit od smlouvy kdykoliv, bylo-li vám konkrétní zařízení na výrobu elektrické energie předáno ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užívání, nebo pokud Provozovatel nesplní svou garanci dojezdu do uvedené doby. Pro takový případ odstoupení pro porušení závazku garantovat dojezd je sjednána smluvní pokutu ve výši odpovídající částce uhrazené Vámi Provozovateli do okamžiku vašeho odstoupení. Smluvní pokuta má charakter paušalizované náhrady škody, tedy nad rámec smluvní pokuty nejste oprávněni po Provozovateli žádat náhradu škody.

Provozovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

 • užíváte-li zařízení na výrobu elektrické energie takovým způsobem, který odporuje účelu sjednanému touto smlouvou, nebo Provozovateli hrozí z předmětného užívání škoda,
 • jste v prodlení s úhradou svých závazků vůči Provozovateli po dobu delší než 15 dní,
 • opakovaně porušujete své povinnosti, ačkoliv jste na to byli písemně upozorněni.