PDF podmínek ke stažení.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto VPP upravují podmínky užívaní předmětu nájmu nájemci poskytnutého společností CE.ENERGY powered by MSR s.r.o. k jejich užívání na základě příslušných nájemních smluv, jakož i práva a povinnosti z toho vyplývající.
  2. Předmětem nájmu je zařízení společnosti CE.ENERGY powered by MSR s.r.o. vymezené v příslušné nájemní smlouvě (dále jen „Zařízení“), které se předává do dočasného užívání Nájemce po sjednanou dobu a za stanovených podmínek.
  3. Pronajímatelem je společnost CE.ENERGY powered by MSR s.r.o., IČO: 026 29 828, se sídlem Ringhofferova 427, Olešovice, 251 68 Kamenice (dále též jen jako „Pronajímatel“), která je oprávněným uživatelem Zařízení.
  4. Nájemcem je subjekt (právnická či fyzická osoba), který se na základě příslušné nájemní smlouvy s Pronajímatelem stává dočasným oprávněným uživatelem Zařízení jako předmětu pronájmu.
  5. Tyto VPP tvoří nedílnou součást každé konkrétní nájemní smlouvy s Nájemcem, jehož předmětem je nájem Zařízení (ledaže je v příslušné nájemní smlouvě výslovně ujednáno jinak).
  6. Liší-li se znění příslušné nájemní smlouvy a těchto VPP, má přednost v příslušném rozsahu ujednání uvedené v nájemní smlouvě.
 2. Vznik nájemního vztahu
  1. Pronajímatel předá Nájemci nebo jím zmocněné osobě na základě uzavřené nájemní smlouvy Zařízení definované v nájemní smlouvě, a to včetně jeho příslušenství.
  2. Zařízení se mezi účastníky fyzicky předává současně s podpisem předávacího protokolu.
  3. Součástí předávacího protokolu kromě stvrzení aktu předání a převzetí musí být inv. číslo Zařízení, počet spotřebovaných Mth, jméno a příjmení osoby pověřené za Nájemce k technickým i smluvním jednáním o konkrétní smlouvě a tytéž údaje ve vztahu k obsluze Zařízení. Dále zde musí být uvedeno místo, v němž bude předmět nájmu (Zařízení) umístěn po dobu účinnosti konkrétní smlouvy.
 3. Podmínky užívání Zařízení
  1. Nájemce je po dobu účinnosti konkrétní smlouvy povinen hradit veškeré náklady spojené s provozem Zařízení, tj. zejména náklady na spotřebu pohonným hmot (PHM), běžné doplnění chladícího média a běžnou údržbu (zejména veškerou očistu). Doplňkové vybavení/náhradní díly budou Nájemci účtovány pouze v případě, že Zařízení bude na začátku pronájmu osazeno zcela novými neopotřebovanými součástmi a v době účinnosti smlouvy dojde k jejich plnému opotřebení vyžadujícímu výměnu.
  2. Nájemce je oprávněn užívat Zařízení po dobu účinnosti konkrétní smlouvy, tzn. nejpozději v den ukončení účinnosti smlouvy je povinen vrátit Zařízení Pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti má Pronajímatel nárok na náhradu za užívání Zařízení ve výši odpovídající běžnému nájemnému a dále na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše měsíčního nájemného, za každý byť započatý, den prodlení. Tím není dotčen pronajímatelův nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku.
  3. Nájemce je povinen zabezpečit, aby Zařízení bylo po dobu účinnosti konkrétní smlouvy provozováno způsobem, který nenarušuje technické, respektive provozní parametry a design Zařízení a v souladu s právními předpisy i technickými normami. Je zejména povinen průběžně kontrolovat stav PHM v nádrži a zajistit, aby jeho výše neklesla pod 15% (Nájemce byl v této souvislosti výslovně poučen, že v takovém případě dochází k zavzdušnění Zařízení a tím jeho vyřazení z provozu). Bude-li nutné zajistit opětovné zprovoznění Zařízení (poté, co již bylo uvedeno do provozu na začátku nájmu), je Nájemce povinen kontaktovat servisního technika Pronajímatele, který zajistí opětovné zprovoznění, a to na náklady Nájemce ve výši: 23kč/1km (dopravné) a 690kč/ 1hod práce servisního technika (náklady za servis). Nájemce odpovídá v celém rozsahu za případné důsledky porušení této povinnosti, přičemž jakékoliv takové porušení povinnosti je považováno za podstatné porušení smlpuvy, resp. hrubé porušení povinnosti Nájemce. Jakékoliv použití nestandardních typových přídavných zařízení, anebo zařízení jiných výrobců než odsouhlasených Pronajímatelem je zakázáno. Nájemce nesmí povolit jakoukoli manipulaci s předmětem nájmu (Zařízením) jiným osobám, než které jsou uvedeny v příslušném předávacím protokolu. Rovněž toto porušení těchto povinností má charakter podstatného porušení smlouvy, resp. hrubého porušení povinnosti ze strany Nájemce.
  4. Nájemce poskytne Pronajímateli vhodný, patřičně elektricky dimenzovaný připojovací bod pro připojení předmětu nájmu (Zařízení). Nájemce zajistí příslušné pracoviště, aby bylo umožněno bezpečné provedení připojení vedení od předmětu pronájmu (Zařízení) k připojovacímu bodu.
  5. V případě využití elektrických vedení nebo jiných elektrických zařízení vlastněných třetími osobami pro připojení předmětu nájmu (Zařízení), zajistí Nájemce jejich součinnost při montáži a demontáži předmětu nájmu stejně jako souhlas s připojením předmětu nájmu (Zařízení) a rovněž zajistí potvrzení, že příslušné části elektrické instalace a zařízení jsou provedeny a provozovány v souladu s požadavky právních předpisů a dle požadavků technických předpisů a norem ČR (např. vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb., v platném znění, apod.). 
  6. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na Zařízení nevznikla jakákoliv škoda. Pokud škoda vznikne, má Nájemce povinnost škodu Pronajímateli v celém rozsahu uhradit, a to nejpozději do 15 dnů od výzvy Pronajímatele.
  7. Nájemce se zavazuje Pronajímatele písemnou formou neprodleně informovat o zásazích do Zařízení, o zásazích do elektroinstalace či o změnách zátěže.
  8. Jakékoliv změny či zásahy do Zařízení lze učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel má nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé porušení této sjednané povinnosti.
  9. Nájemce není oprávněn provádět jakoukoliv manipulaci s počítačem motohodin a je povinen okamžitě ohlásit Pronajímateli jeho případnou poruchu s uvedením stavu počítače a času, kdy k poruše došlo. Rovněž je povinen umožnit Pronajímateli, aby na předmětu nájmu (Zařízení) vyměnil porušené plomby.
  10. Skutečnost, že Zařízená bylo v době účinnosti konkrétní smlouvy v provozu po dobu delší než 500 motohodin, je Nájemce povinen Pronajímateli bez zbytečného odkladu nahlásit. Pronajímatel poté rovněž bez odkladu na vlastní náklady zabezpečí výměnu oleje a filtrů. Poruší-li Nájemce tuto svou povinnost, odpovídá za veškerou škodu v souvislosti s tím způsobenou (zejména za škodu způsobenou v souvislosti s tím, že nedošlo k výměně oleje a/nebo filtrů včas).
  11. Nájemce je po dobu účinnosti konkrétní smlouvy povinen provádět činnosti ukládané návodem k obsluze Zařízení (zejména kontroly stavu maziv) a bez odkladu provádět nápravu případného závadného stavu. Pronajímatel je oprávněn průběžně a namátkově kontrolovat plnění této povinnosti. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy, resp. hrubé porušení povinnosti Nájemce.
  12. Nájemce je povinen v termínech určených konkrétní smlouvou oznámit Pronajímateli potřebu pravidelné kontrolní prohlídky a profylaxe. Nebude-li tyto činnosti možno provést v lokaci umístění Zařízení v době účinnosti konkrétní smlouvy, bude na náklady Nájemce dočasně umístěn na předem určené místo; nebude-li takové dohody, pak na místo určené Pronajímatelem s přihlédnutím k oprávněným zájmům Nájemce. Náklady spojené s prováděním pravidelné prohlídky a profylaxe jsou zohledněny v nájemném.
  13. Nájemce je oprávněn i povinen neprodleně ohlásit případnou poruchu Zařízení  na linku 800 227 768 nebo přímo servisnímu technikovi - 737 216 848.
  14. Nájemce se zavazuje na místě udržovat parametry prostředí, které musí odpovídat technické dokumentaci Předmětu pronájmu (Zařízení).
  15. Nájemce je povinen zabezpečit zajištění předmětu nájmu (Zařízení) proti krádeži (uzavřený oplocený areál nebo trvalá ostraha – dohled nad Zařízením, apod.). V opačném případě nese povinnost náhrady škody na předmětu nájmu vzniklé v příčinné souvislosti s porušením této povinnosti.
  16. Nájemce je po dobu držení předmětu nájmu (Zařízení) povinen oznámit Pronajímateli jakoukoli událost, jež může mít zejména v návaznosti na vznik škody charakter události pojistné, jež nastala v souvislosti nebo následkem užívání předmětu nájmu (Zařízení), a to bez jakéhokoli odkladu po jejím zjištění.
  17. Nájemce je v případech každé pojistné události povinen uhradit pronajímateli částku nekrytou pojišťovnou v rámci pojistného plnění (smluvená spoluúčast). Škody nekryté pojistnou smlouvou, jejichž příčina neleží výlučně na straně Pronajímatele, hradí nájemce v plném rozsahu.
  18. Nájemce není oprávněn po dobu účinnosti konkrétní smlouvy navazovat jakýkoli závazkový vztah s třetí osobou, které by se jakýmkoli způsobem dotýkala předmětu nájmu (Zařízení) bez předešlého písemného souhlasu pronajímatele. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné hrubé porušení konkrétní smlouvy, resp. hrubé porušení povinnosti Nájemce a zakládá rovněž Pronajímatelův nárok na náhradu škody. Pronajímatel má rovněž nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
  19. Nájemce po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nese plnou odpovědnost za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou v důsledku užívání předmětu nájmu (Zařízení).
  20. Nájemce není po dobu účinnosti konkrétní smlouvy oprávněn odstranit z předmětu nájmu (Zařízení) identifikační znaky výrobce a Pronajímatele, ani tyto znaky jakkoliv zakrýt.
  21. Pronajímatel Nájemci neodpovídá za jakoukoliv škodu na jeho majetku, jež vznikla v souvislosti s provozem předmětu nájmu (Zařízení), ledaže tato škoda vznikla výlučně z důvodů ležících na straně Pronajímatele.
  22. Předmět nájmu (Zařízení) bude Nájemcem převzat do užívání formou písemného protokolu podepsaného pověřenými zástupci obou účastníků. Nájemce spolu s předmětem nájmu (Zařízením) od pronajímatele převezme 1 klíč nezbytný k obsluze a zajištění Zařízení. Pro případ jeho ztráty je Nájemce povinen poskytnout Pronajímateli finanční kompenzaci nákladů spojených s novou výrobou klíče, a to v paušální částce 1.900,-Kč.
  23. Pronajímatel je povinen připravit předmět nájmu (Zařízení) k užívání před jeho předáním. Odmítne-li Nájemce po uzavření nájemní smlouvy převzít Zařízení, je povinen uhradit Pronajímateli náhradu nákladů spojených se zajištěním a přípravou Zařízení, jejichž výše se určuje 75% nájemného za celou sjednanou dobu nájmu Zařízení.
 4. Vyšší moc
  1. Smluvní strana je zbavena odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností plynoucích ze Smlouvy, prokáže-li se, že porušení jeho povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (ust. § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 5. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Pronajímatel je oprávněn znění těchto VPP jednostranně měnit či doplňovat s tím, že tyto změny či doplnění jsou účinné okamžikem, kdy bylo nájemci umožněno seznámení se s jejich zněním. Za tento okamžik je považováno mj. zveřejnění změny VPP na internetových stránkách Pronajímatele xxxxx. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  2. Je-li některé ustanovení těchto VPP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto VPP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.
  3. Tyto VPP jsou účinné ode dne 19.8.2022.