PDF podmínek ke stažení.

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto VPP řeší podmínky užívaní předmětu pronájmu – dále Zařízení.
  2. Předmětem nájmu je zařízení společnosti CE.ENERGY Czech, s.r.o.  (dále jen „Zařízení“), které se předává do dočasného užívání Nájemce po sjednanou dobu a za stanovených podmínek.
  3. Pronajímatelem je společnost CE ENERGY CZECH, s.r.o., IČ: 026 29 828, se sídlem Ringhofferova 427, Olešovice, 251 68 Kamenice, která je oprávněným uživatelem Zařízení.
  4. Nájemcem je subjekt (právnická či fyzická osoba), který se na podkladu závazkového vztahu s Pronajímatelem stává dočasným oprávněným uživatelem Zařízení jako předmětu pronájmu.
  5. Tyto VPP tvoří nedílnou součást každé konkrétní nájemní smlouvy nebo smluvního vztahu vzniklého na základě Nájemcem vystavené objednávky.
 2. Vznik nájemního vztahu
  1. Pronajímatel předá Nájemci nebo jím zmocněné osobě na základě uzavřené nájemní smlouvy Zařízení definované v nájemní smlouvě, a to včetně jeho příslušenství.
  2. Zařízení se mezi účastníky fyzicky předává současně s podpisem předávacího protokolu.
  3. Součástí předávacího protokolu kromě stvrzení aktu předání a převzetí musí být inv. číslo Zařízení, počet spotřebovaných Mth, jméno a příjmení osoby pověřené za Nájemce k technickým i smluvním jednáním o konkrétní smlouvě a tytéž údaje ve vztahu k obsluze Zařízení. Dále místo, v němž bude předmět nájmu umístěn po dobu účinnosti konkrétní smlouvy.
 3. Podmínky užívání Zařízení
  1. Nájemce po dobu účinnosti konkrétní smlouvy odpovídá za veškeré úhrady nákladů spojených s provozem Zařízení, tj. náklady na spotřebu PHM, běžné doplnění chladícího média a na běžnou údržbu (zejména veškerou očistu). Doplňkové vybavení bude Nájemci účtováno pouze v případě, že pracovní nástroje budou na začátku pronájmu osazeny zcela novými neopotřebovanými součástmi a v době účinnosti smlouvy dojde k jejich plnému opotřebení.
  2. Nájemce je oprávněn užívat Zařízení po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky, tzn. nejpozději v den ukončení účinnosti smlouvy je povinen vrátit Zařízení Pronajímateli. V případě prodlení se splněním této povinnosti je Pronajímatel oprávněn vyúčtovat Nájemci nad rámec běžného nájemného za počet kalendářních dnů prodlení smluvní pokutu ve výši denní sazby představované 20% z výše nájemného stanoveného za celou dobu prodlení. Tím není dotčen pronajímatelův nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku.
  3. Nájemce je povinen zabezpečit, aby Zařízení bylo po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky provozováno způsobem, který nenarušuje technické, respektive provozní parametry a design Zařízení. Nájemce nese v celém rozsahu případné důsledky porušení této povinnosti, které je Pronajímatel rovněž oprávněn hodnotit jako podstatné porušení smlouvy. Jakékoliv použití nestandardních typových přídavných zařízení, anebo zařízení jiných výrobců než odsouhlasených Pronajímatelem je zakázáno. Nájemce nesmí povolit jakoukoli manipulaci s předmětem nájmu (Zařízením) jiným osobám, než které jsou uvedeny v příslušném předávacím protokolu. Rovněž toto porušení těchto povinností má charakter podstatného porušení smlouvy ze strany Nájemce.
  4. Nájemce poskytne Pronajímateli vhodný, patřičně elektricky dimenzovaný připojovací bod pro připojení předmětu nájmu (Zařízení). Nájemce zajistí příslušné pracoviště, aby bylo umožněno bezpečné provedení připojení vedení od předmětu pronájmu (Zařízení) k připojovacímu bodu.
  5. V případě využití elektrických vedení nebo jiných elektrických zařízení vlastněných třetími osobami pro připojení předmětu pronájmu (Zařízení), zajistí Nájemce jejich součinnost při montáži a demontáži předmětu pronájmu stejně jako souhlas s připojením předmětu pronájmu (Zařízení) a rovněž zajistí potvrzení, že příslušné části elektrické instalace a zařízení jsou provedeny a provozovány v souladu s požadavky právních předpisů a dle požadavků technických předpisů a norem ČR (např. vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb., v platném znění, apod.). 
  6. Nájemce je povinen v případě faktického užívání Zařízení pečovat o to, aby na něm nevznikla jakákoliv škoda. Pokud škoda vznikne, má Nájemce povinnost skudu Pronajímateli v celém rozsahu uhradit, a to nejpozději do 15 dnů od výzvy Pronajímatele.
  7. Nájemce se zavazuje Pronajímatele písemnou formou neprodleně informovat o zásazích do Zařízení, o zásazích do elektroinstalace či o změnách zátěže.
  8. Jakékoliv změny či zásahy do Zařízení lze učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel navíc může na Nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé porušení sjednané povinnosti.
  9. Nájemce není oprávněn provádět jakoukoliv manipulaci s počítačem motohodin a je povinen okamžitě ohlásit Pronajímateli jeho případnou poruchu s uvedením stavu počítače a času, kdy k poruše došlo. Rovněž tak je povinen umožnit Pronajímateli, aby na předmětu nájmu (Zařízení) vyměnil porušené plomby.
  10. Skutečnost, že věc byla v době účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky v provozu po dobu delší než 500 motohodin, je Nájemce povinen Pronajímateli bez zbytečného odkladu nahlásit. Pronajímatel poté rovněž bez odkladu na vlastní náklady zabezpečí výměnu oleje a filtrů.
  11. Nájemce je po dobu účinnosti konkrétní smlouvy povinen provádět činnosti ukládané návodem k obsluze Zařízení (zejména kontroly stavu maziv) a bez odkladu provádět nápravu případného závadného stavu. Pronajímatel je oprávněn průběžně a namátkově kontrolovat plnění této povinnosti. Její hrubé a trvající porušování se považuje za podstatné porušení smlouvy.
  12. Nájemce je povinen v termínech určených konkrétní smlouvou oznámit Pronajímateli potřebu pravidelné kontrolní prohlídky a profylaxe. Nebude-li tyto činnosti možno provést v lokaci umístění Zařízení v době účinnosti konkrétní smlouvy, bude na náklady Nájemce dočasně umístěn na účastníky předem určené místo; nebude-li takové dohody, na místo určené Pronajímatelem s přihlédnutím k oprávněným zájmům Nájemce. Náklady spojené s prováděním pravidelné prohlídky a profylaxe jsou zohledněny v nájemném.
  13. Nájemce je oprávněn i povinen neprodleně a prokazatelně ohlásit případnou poruchu Zařízení  na linku 800 227 768 anebo e-mailem na info@ce.energy.
  14. Nájemce se zavazuje na místě udržovat parametry prostředí, které musí odpovídat technické dokumentaci Předmětu pronájmu (Zařízení).
  15. Nájemce je oprávněn požadovat na Pronajímateli přiměřenou slevu na nájemném, respektive upuštění od nároku na nájemné v závislosti na povaze poruchy a podílu účastníků na jejím vzniku. V této otázce se vždy předpokládá dohoda účastníků, není-li taková dohoda možná, rozhodne v dané věci příslušný soud.
  16. Nájemce je povinen zabezpečit zajištění předmětu nájmu (Zařízení) proti krádeži (uzavřený oplocený areál nebo trvalá ostraha – dohled nad Zařízením, apod.). V opačném případě nese povinnost náhrady škody na předmětu nájmu.
  17. Nájemce je po dobu držení předmětu nájmu (Zařízení) povinen oznámit Pronajímateli jakoukoli událost, jež může mít zejména v návaznosti na vznik škody charakter události pojistné, jež nastala v souvislosti nebo následkem užívání předmětu nájmu (Zařízení), a to bez jakéhokoli odkladu po jejím zjištění. Tyto informace musí být písemně potvrzeny Pronajímatelem do 24 hodin po oznámení.
  18. Nájemce je v případech každé pojistné události povinen uhradit pronajímateli částku nekrytou pojišťovnou v rámci pojistného plnění (smluvená spoluúčast). Škody nekryté pojistnou smlouvou, jejichž příčina neleží výlučně na straně Pronajímatele, hradí nájemce v plném rozsahu.
  19. Nájemce není oprávněn po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky navazovat jakýkoli závazkový vztah s třetí osobou, které by se jakýmkoli způsobem dotýkala předmětu nájmu (Zařízení). Porušení této povinnosti je považováno za podstatné hrubé porušení konkrétní smlouvy a rovněž zakládá Pronajímatelův nárok na náhradu škody. Pronajímatel navíc může na Nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každé porušení sjednané povinnosti.
  20. Nájemce po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky nese plnou odpovědnost za škodu na majetku a zdraví třetích osob vzniklou v důsledku užívání předmětu nájmu (Zařízení).
  21. Nájemce není po dobu účinnosti konkrétní smlouvy nebo objednávky oprávněn odstranit z předmětu nájmu identifikační znaky výrobce a Pronajímatele, ani tyto znaky jakkoliv zakrýt.
  22. Pronajímatel Nájemci neodpovídá za jakoukoliv škodu na jeho majetku, jež vznikla v souvislosti s provozem předmětu nájmu (Zařízení), ledaže tato škoda vznikla výlučně z důvodů ležících na straně pronajímatele.
  23. Předmět nájmu bude Nájemcem převzat do užívání formou písemného protokolu podepsaného pověřenými zástupci obou účastníků. Nájemce spolu s předmětem nájmu (Zařízením) od pronajímatele převezme 1 klíč nezbytný k obsluze a zajištění Zařízení. Pro případ jeho ztráty je Nájemce povinen poskytnout Pronajímateli finanční kompenzaci nákladů spojených s novou výrobou klíče, a to v částce 1.900,-Kč.
  24. Pronajímatel je oprávněn i povinen zajistit věc ve prospěch očekávaného závazkového vztahu mezi účastníky již ode dne podpisu konkrétní smlouvy nebo objednávky. V této souvislosti se má za dohodnuté: Vyjádří-li následně Nájemce jakýmkoli způsobem svou neochotu převzít Zařízení, je povinen uhradit Pronajímateli náklady spojené se zajištěním a přípravou věci, jejichž výše se určuje 75% nájemného za celou sjednanou dobu nájmu Zařízení.
 4. Vyšší moc
  1. Smluvní strana je zbavena odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností plynoucích ze Smlouvy, prokáže-li se, že porušení jeho povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (ust. § 2913 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).